Информация

Тук може да изпращате въпроси към експерти по различни теми. Отговорите ще ги публикуваме в тази част на сайта. Също така с търсачката от дясно може да търсите вече зададени въпроси/отговори.

Търси въпрос

Вижте всички публикувани въпроси и отговори.  

  Търси

Публикувани отговори на въпроси зададени от потребителите към обучителите

VuprosiOtgovoriID: 5  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 08.09.2013  
Община:   
Въпрос: 1. Възможно ли е кметските наместници да извършват нотариални заверки?  
Отговор: Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.  
Кметове на кметства1. Възможно ли е кметските наместници да извършват нотариални заверки?Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.

VuprosiOtgovoriID: 6  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 11.09.2013  
Община:   
Въпрос: 2. Какъв е редът и условията за нотариална заверка на съдържание от кметове на кметства?  
Отговор: Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
Удостоверяване подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – най-често срещаните частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване:
Различни декларации, напр. по чл.264, ал.1 от ДОПК, чл.264, ал.2 от ДОПК, чл.25, ал.7 от ЗННД, декларация за идентичност на имена и др;
Пълномощни, при които се удостоверява само подписа на лицето, като:
    • за получаване на пенсия
    • за получаване на социални помощи
    • за получаване на лични документи от МРВ
    • за управление и продажба на автомобили и др.
Удостоверяване подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите.
Изречение второ на чл.37 от Закона за задълженията и договорите указва кога е необходимо да се удостоверява едновременно подписа и съдържанието на пълномощно. Чл.18 от ЗЗД посочва кои договори трябва да се извършат в нотариална форма. Когато се удостоверява подписа върху пълномощно на лице, което ще отчуждава или придобива недвижим имот, като сделката се извършва с нотариален акт, задължително се удостоверява едновременно както подписа на лицето, така и съдържанието на пълномощното.
Удостоверява се верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
  
Кметове на кметства2. Какъв е редът и условията за нотариална заверка на съдържание от кметове на кметства?Съгласно чл. 83 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) когато в населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи и извлечения от документи и книжа.
Удостоверяване подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване

VuprosiOtgovoriID: 7  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 11.09.2013  
Община:   
Въпрос: 3. Таксуване  
Отговор: За извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от кмет се събира еднаква по размер нотариална такса. Нотариалните такси се внасят в приход на общинския бюджет когато нотариалните действия са извършени от органи на местната администрация. Нотариалната такса се дължи лицето, чието искане е разгледано от кмета. Таксата се дължат при извършване на поисканото действие. Плаща се срещу издадена преди това приходна квитанция. Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет. Нотариалните такси събирани в кметствата са обикновени и допълнителни и техния размер и начин на определяне са посочени в споменатата тарифа.
Допълнителните нотариални такси се дължат за действия, извършени по искане на молителя извън кметството в неработно време или в почивни и празнични дни. Размерът им е по тарифа и е както следва:
    а) извън нотариалната кантора в работно време - 25 на сто;
    б) в нотариалната кантора в неработно време - 25 на сто;
    в) извън нотариалната кантора в неработно време - 50 на сто;
    г) извън нотариалната кантора и населеното място, където е установена - 50 на сто;
    д) извън нотариалната кантора, в неработно време и извън населеното място, където е установена - в двоен размер.  
Кметове на кметства3. ТаксуванеЗа извършване на едно и също нотариално действие от нотариус и от кмет се събира еднаква по размер нотариална такса. Нотариалните такси се внасят в приход на общинския бюджет когато нотариалните действия са извършени от органи на местната администрация. Нотариалната такса се дължи лицето, чието искане е разгледано от кмета. Таксата се дължат при извършване на поисканото действие. Плаща се срещу издадена преди това приходна квитанция. Размерите на нотариалните такси се определят по тарифа, приета от Министерския съвет. Нотариалните такси събирани в кметствата са обикновени и допълнителни и техния размер и начин на определяне са посочени в спом

VuprosiOtgovoriID: 8  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 17.09.2013  
Община:   
Въпрос: 4. Проблем с обществените поръчки. Възможно ли е да не се ползват, тъй- като често се доставят материали на по-висока цена, а това е за сметка на други разходи?  
Отговор: Редът за възлагане на обществени поръчки по ЗОП не се прилага при поръчки за: строителство - под 60 000 лв. без ДДС, доставки или услуги - под 20 000 лв. без ДДС и за конкурс за проект - под 66 000 лв. без ДДС. В тези случаи не се сключват писмени договори, като разходите се доказват чрез първични платежни документи.  
Кметове на кметства4. Проблем с обществените поръчки. Възможно ли е да не се ползват, тъй- като често се доставят материали на по-висока цена, а това е за сметка на други разходи?Редът за възлагане на обществени поръчки по ЗОП не се прилага при поръчки за: строителство - под 60 000 лв. без ДДС, доставки или услуги - под 20 000 лв. без ДДС и за конкурс за проект - под 66 000 лв. без ДДС. В тези случаи не се сключват писмени договори, като разходите се доказват чрез първични платежни документи.

VuprosiOtgovoriID: 9  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 20.09.2013  
Община:   
Въпрос: 5. Как и къде трябва да се изпращат оплаквания от действия на общинската администрация?  
Отговор: Съгласно чл.21 от Наредбата за административното обслужване общините са длъжни да приемат Харта на клиента, която се публикува на интернет страницата, в брошури, други печатни материали или се обявява по друг подходящ начин. Хартата на клиента се поставя на достъпно и видно място в служебните помещения, в които се обслужват потребителите на административни услуги. Хартата на клиента включва:
    • общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване;
    • начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите;
    • правата на потребителите и организацията на работата със сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване.
Цялата процедура за работата по постъпили в общината сигнали, предложения и жалби във връзка с административното обслужване следва да е детайлно разписана в спомената Харта на клиента.  
Кметове на кметства5. Как и къде трябва да се изпращат оплаквания от действия на общинската администрация?Съгласно чл.21 от Наредбата за административното обслужване общините са длъжни да приемат Харта на клиента, която се публикува на интернет страницата, в брошури, други печатни материали или се обявява по друг подходящ начин. Хартата на клиента се поставя на достъпно и видно място в служебните помещения, в които се обслужват потребителите на административни услуги. Хартата на клиента включва:
    • общите и собствените стандарти за качество на административното обслужване;
    • начините за допитване до потребителите за подобряване и отчитане на работата по прилагането на стандартите;
    • правата

VuprosiOtgovoriID: 10  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 21.09.2013  
Община:   
Въпрос: 6. Какви права имат кметовете на кметства и кметските наместници при ситуации на конфликт на интереси?  
Отговор: Кметовете на кметства и кметските наместници са в обхвата на закона и се ползват от правата, съответно са носители на задължения, установени за всички останали адресати.  
Кметове на кметства6. Какви права имат кметовете на кметства и кметските наместници при ситуации на конфликт на интереси?Кметовете на кметства и кметските наместници са в обхвата на закона и се ползват от правата, съответно са носители на задължения, установени за всички останали адресати.

VuprosiOtgovoriID: 11  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 21.09.2013  
Община:   
Въпрос: 7. Кога и какви лични данни има право да предоставя кмета/ наместника на лица, структури и институции?  
Отговор: Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местно самоуправление, който обработва лични данни, като:
   • видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, или
   • той сам определя вида на обработваните лични данни, целите и средствата за тяхното обработване.
Качеството "администратор на лични данни" се придобива не от момент на регистрация, а от момента, в който лицето започне да обработва лични данни. Законът цели да реши съществуващият досега проблем с масовото и ненужно обширно задължение за регистрация, създавайки два режима - на задължителна и на доброволна регистрация. На задължителна регистрация подлежат:
   • лицата, обработващи чувствителни лични данни (според предмета на обработка);
   • лицата, поддържащи регистър с данни за не по-малко от 100 физически лица (според обема на обработвани данни);
   • лица, които са получили задължително предписание за регистрация от комисията, и
   • лицата, които обработват лични данни при упражняване на правомощия, предоставени им със закон.
Лицата, които не влизат в тази категория, могат доброволно да се регистрират при Комисията.
Задължения на администраторите на лични данни
Задължения за уведомяване на Комисията:
Администраторите на лични данни поддържат регистри с лични данни. Онези администратори, които са длъжни да се регистрират при Комисията, трябва преди извършването на всяка последваща промяна в обстоятелствата по регистрацията да уведомяват за това Комисията за защита на личните данни. Обстоятелствата, при промяна на които следва да се прави уведомяване, са следните:
   • данните, идентифициращи администратора на лични данни и неговия представител, ако има такъв;
   • целите на обработване на личните данни;
   • категориите физически лица, чиито данни се обработват, и категориите лични данни, отнасящи се до тях;
   • получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити;
   • предлаганото предоставяне на данни в други държави;
   • общото описание на мерките, предприети съгласно чл. 23, позволяващо изготвянето на предварителна оценка на тяхната целесъобразност.
Когато администраторът няма задължение да се впише в регистъра на Комисията, той е длъжен да предостави посочената по-горе информация на всяко лице при поискване.
Задължения за осигуряване на качество на обработката на данните:
Администраторът е длъжен при обработката на лични данни да спазва следните основни положения, посредством които той осигурява необходимото качество на обработката и защитата на данните:
   • данните трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно;
   • данните следва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, че данните не се обработват за други цели;
   • данните трябва да бъдат пропорционални на целите, за които се обработват;
   • данните трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират;
   • данните следва да се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват;
   • данните следва да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица.
Съблюдаване на основанията за обработка на данни:
За да е законосъобразна обработката на данни, администраторът може да обработва лични данни само ако е налице по отношение на него някое от следните основания за обработка:
   • обработването е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни;
   • физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие;
   • обработването е необходимо за сключване и изпълнение на договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна;
   • обработването е необходимо, за да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните;
   • обработването е необходимо за изпълнението на задача, която се осъществява в обществен интерес;
   • обработването е необходимо за упражняване на правомощия, предоставени със закон на администратора или на трето лице, на което се разкриват данните;
   • обработването е необходимо за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни или на трето лице, на което се разкриват данните, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните;
   • обработването се извършва единствено за целите на журналистическата дейност, литературното или художественото изразяване, доколкото това обработване не нарушава правото на личен живот на лицето, за което се отнасят данните.
Когато трети лица и държавни органи подадат заявление за предоставяне на лични данни за някое лице, чиито данни се събират и съхраняват от администратора, той трябва да прецени дали искащото лице има правно основание за достъп. Законово допустимите основания за предоставяне на данни на трети лица са някое от посочените по-горе, или когато данните са част от публични регистри и документи, реда за достъп до които е уреден със закон.
Задължение за предоставяне на информация на физическите лица относно целите на обработката:
Администраторът е длъжен да предостави следната информация на лицата, чиито данни обработва:
   1. данните, които идентифицират администратора и неговия представител;
   2. целите на обработването на личните данни;
   3. получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;
   4. данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;
   5. информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.  
Кметове на кметства7. Кога и какви лични данни има право да предоставя кмета/ наместника на лица, структури и институции?Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавна власт или на местно самоуправление, който обработва лични данни, като:
   • видът на обработваните данни, целите и средствата за обработване са определени със закон, или
   • той сам определя вида на обработваните лични данни, целите и средствата за тяхното обработване.
Качеството "администратор на лични данни" се придобива не от момент на регистрация, а от момента, в който лицето започне да обработва лични данни. Законът цели да реши съществуващият досега проблем с масовото и ненужно обширно задължение за регистрация, с

VuprosiOtgovoriID: 12  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 27.09.2013  
Община:   
Въпрос: 8. Кога изтича трудовият договор на кметският наместник?  
Отговор: Съгласно чл.46а от ЗМСМА кметът на общината може да назначи за срока на мандата си кметски наместник, т.е. поначало срокът на трудовия договор на кметския наместник е за срока на мандата на кмета на общината – до 4 г. от назначаването им. Кметските наместници обаче продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на споменатия срок до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. Разбира се в рамките на този срок те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.  
Кметове на кметства8. Кога изтича трудовият договор на кметският наместник?Съгласно чл.46а от ЗМСМА кметът на общината може да назначи за срока на мандата си кметски наместник, т.е. поначало срокът на трудовия договор на кметския наместник е за срока на мандата на кмета на общината – до 4 г. от назначаването им. Кметските наместници обаче продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на споменатия срок до освобождаването им от новоизбрания кмет на общината. Разбира се в рамките на този срок те могат да бъдат освободени предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

VuprosiOtgovoriID: 13  
Тема: Кметове на кметства  
Дата на отговор: 27.09.2013  
Община:   
Въпрос: 9. Кой може да се погребва в гробищните паркове?  
Отговор: Понастоящем уредбата на погребалните дейности е установена в местни наредби. Съгласно тези наредби в общински гробищни паркове се погребват починали жители, с постоянна регистрация в съответното населено място. В гробищните паркове могат да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта им са временно пребиваващи, с друга адресна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднително.  
Кметове на кметства9. Кой може да се погребва в гробищните паркове?Понастоящем уредбата на погребалните дейности е установена в местни наредби. Съгласно тези наредби в общински гробищни паркове се погребват починали жители, с постоянна регистрация в съответното населено място. В гробищните паркове могат да бъдат погребвани и лица, които към датата на смъртта им са временно пребиваващи, с друга адресна регистрация, ако погребването им в гробище по тяхното местожителство е невъзможно или много затруднително.

VuprosiOtgovoriID: 15  
Тема: Енергиен мениджмънт  
Дата на отговор: 05.03.2014  
Община:   
Въпрос: 10. За кои точно сгради общините са длъжни да извършват обследване за енергийна ефективност?  
Отговор: Задължението за обследване и сертифициране на сгради за обществено обслужване, които са в експлоатация е определено в Закона за енергийната ефективност и по-точно с втората алинея на чл. 19 на ЗЕЕ. След последните изменения на Закона от 12 март 2013 г., е въведен по строг минимален праг за налагане на задължителното изискване за обследване и сертифициране на сгради за обществено обслужване, които са в експлоатация и са с разгъната застроена площ над 500 кв. м. (старо 1000 кв. м.) а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м. Задължително сертификатът за енергийни характеристики, се поставя на видно място в сградата.
Третата алинея на чл. 19 вменява на собствениците на тези сгради, в срок от 3 години от датата на приемане на доклада за обследването за енергийна ефективност да изпълнят предписаните в него енергоспестяващи мерки (ако разбира се има посочени такива).
Съгласно закона за ЕЕ всяка сграда в експлоатация подлежи на обследване за енергийна ефективност и сертифициране, като изключение правят само сгради, които са обявени за културни ценности, и са включени в обхвата на Закона за културното наследство и на Закона за защитените територии, доколкото изпълнението на някои минимални изисквания за енергийни характеристики би довело до нарушаване на архитектурните и/или художествените характеристики на сградата, както и останалите сгради, изчерпателно изредени в чл. 18 на ЗЕЕ.  
Енергиен мениджмънт10. За кои точно сгради общините са длъжни да извършват обследване за енергийна ефективност?Задължението за обследване и сертифициране на сгради за обществено обслужване, които са в експлоатация е определено в Закона за енергийната ефективност и по-точно с втората алинея на чл. 19 на ЗЕЕ. След последните изменения на Закона от 12 март 2013 г., е въведен по строг минимален праг за налагане на задължителното изискване за обследване и сертифициране на сгради за обществено обслужване, които са в експлоатация и са с разгъната застроена площ над 500 кв. м. (старо 1000 кв. м.) а от 9 юли 2015 г. – с разгъната застроена площ над 250 кв. м. Задължително сертификатът за енергийни характеристики, се поставя на видно място в сградата.
Третат

First Prev Page: 1 of 11 Next Last