Text/HTML

ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ

по проект „Подобряване капацитета на общинските служители за предоставяне на качествени публични услуги”, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

През 2017 - 2018 г. НСОРБ изпълнява мащабна обучителна програма за подобряване на административния капацитет в общините по предоставянето на публични услуги. Обученията ще стартират в края на 2017 г. и ще продължат до края на 2018 г., като ще се провеждат най-малко в 8 региона в страната. Няма ограничения на броя записани общински експерти по отделните модули. Един служител може да участва в повече от един тематичен модул. 

Обученията ще съчетават теоретичната основа с разглеждането на множество добри практики и казуси от общините и са насочени към заместник-кметове и общински служители (на трудово и служебно правоотношение),ангажирани с прилагането на политики на местно ниво и предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса.

Очаква се над 5400 служители от всички общини да се възползват от безплатните курсове по 10 тематични обучителни модули, които са:

  • устройство на територията; 
  • общинска собственост; 
  • превенция и действия при бедствия;
  • обществен ред и сигурност;
  • образование;
  • социални дейности;
  • местни данъци и такси;
  • общински бюджети;
  • управление на водите;
  • управление на отпадъците.


Във връзка с първоначално проучване на желаещите за включване в бъдещите обучения сме подготвили ФОРМУЛЯР - ЗАЯВКА, който можете да изтеглите от ТУК

Ще очакваме до 05.12.2017 г. да върнете попълнения формуляр с имената на експертите от Вашата община, които да бъдат включени в обученията и/или да предложите най-добрите от тях, като обучители на ел. поща: m.yarovaya@namrb.org или на факс 02/943 44 31 или на адреса на НСОРБ – 1111 София, ул. „Голаш” 23.

Ще сме Ви благодарни, ако имате възможност да ни изпращате попълнените формуляри в txt. формат (Word).

Ако предпочитате, можете да попълните горния формуляр-заявка онлайн на следния адрес: https://goo.gl/forms/gIkfxZVSqu7uXFkI2

Допълнителна информация можете да получите от Мария Яровая на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68, 0889765387, e-mail: m.yarovaya@namrb.org или от ръководителя на проекта - Десислава Стойкова, на тел. 02/943 44 67, 02/943 44 68. 

По-късно, подадените от общината обучаеми ще имат възможност да изберат подходящото за тях време през 2018 г. и място на провеждане, което е териториално и транспортно най-достъпно за тях. Повече информация, програми, дати и места на провеждане очаквайте през януари 2018 г. тук - в интернет платформата за обучения. Подадените от общината служители  първоначално, чрез формуляра,  ще могат да се записват индивидуално чрез интернет платформата в избраното обучение. 

Възползвайте се от възможността да повишите административния капацитет на Вашите служители!

Очаквайте скоро допълнителна информация за провеждането и записването за обучителните модули.

С информационната брошура можете да се запознаете ТУК
ОБУЧЕНИЯ НА НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България предлага обучения в целия спектър на местното самоуправление. Организира обучения по актуални теми изцяло с практическа насоченост.

Тематики на предлаганите обучения:

·         Местни финанси и управление

·         Устойчиво развитие

·         Устройство на територията

·         Развитие на човешките ресурси

·         Правна рамка на местното самоуправление

·         Публичност и прозрачност в местното самоуправление

·         Управление на общинската собственост

·         Европейско финансиране

·         Практическо приложение на нормативните промени

Националното сдружение на общините разполага с изграден екип от високо квалифицирани лектори – практици, с богат опит и доказани умения, които гарантират качествени и творчески подготвени семинари, адаптирани към потребностите на общините и изискванията за повишаване капацитета и надграждане на професионалния опит на българските местни власти.

НСОРБ предлага:

·         Основни обучения – основни познания за ефективна работа в общинската администрация за запознаване с промени и новости в нормативната уредба;

·         Специализирани обучения - в съответствие с обучителната програма на НСОРБ, по приоритетни и актуални за общините теми, с практическа насоченост; обучения в рамките на проекти

·         Надграждащи обучения – насочени към общински експерти, които са придобили опит, с цел подкрепа на тяхното професионално развитие

·         Обучения по заявка – при заявен интерес за провеждане на обучение на представители на една или няколко общински администрации и общински съвети;

Обучителните семинари са краткосрочни – 1–2 дни и средносрочни – 3–4 дни.

НСОРБ разполага със собствен Център за обучение на местните власти (ЦОМВ) в с. Гергини, община Габрово, който функционира от 2007 г. Базата предлага отлични условия за провеждане на различни обучителни мероприятия със зали с капацитет от 15 до 60 места, а скоро и с нова конферентна зала със 150 места. В ЦОМВ се използват съвременните методи на преподаване, които включват широк набор от теоретични презентации, интерактивни занимания, дискусии и др., които способстват за бързо и успешно придобиване и актуализиране на знания.

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ:

Индивидуално участие в предстоящо обучение можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Участие на повече от един представител от община в предстоящо обучение, можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Обучение по заявка по избрана от Вас тема/модул за една или повече общини, можете да заявите с попълване на заявка ТУК

Актуални обучения и форуми

No records were returned. Please try again.

Обучения в чужбина

ОБУЧЕНИЯ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ 2014 - 2015 Г.

По проект № 0118-НСОРБ-1.10 „Е-ПОДЕМ”, финансиран от ОП Техническа помощ, НСОРБ включи участници в обучения на Европейския институт за публична администрация (ЕИПА) по теми свързани с управление и изпълнение на европейски проекти. 


Теми и програми на обученията през 2014-2015 г.:


Списъкът с допустимите кандидати от общини за обученията на ЕИПА през 2014 - 2015 г. можете да видите ТУК

Информация за проведените обучения на ЕИПА можете да видите ТУК

Актуални обучения в чужбина

No records were returned. Please try again.